હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી, પાટણ માટે B.Ed., M.Ed., MSC, PGDMLT, MRS & MSW માં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છુક વિદ્યાર્થીઓ માટે બીજા રાઉન્ડ માટેની સૂચનાઓ.

હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી, પાટણ માટે B.Ed., M.Ed., MSC, PGDMLT, MRS & MSW માં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છુક વિદ્યાર્થીઓ માટે બીજા રાઉન્ડ માટેની સૂચનાઓ.

હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી, પાટણ માટે B.Ed., M.Ed., MSC, PGDMLT, MRS & MSW માં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છુક વિદ્યાર્થીઓ માટે બીજા રાઉન્ડ માટેની સૂચનાઓ.